Обычная версия
Шрифт -
Шрифт +
Настройки по умолчанию

Главная

Официальный сайт муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
 

 

I.Эртенги уе

1.Эртен турары-6 ш.30 м

2.Эртенги сула щимчээшкин кылыры, херим иштинге арыг агаарга агаарлаары- 6.30 м-6.45м

3.Мага-боттун эртенги арыгланыышкыны( саван-биле арынны, холдарны чууру)-6.45м- 7.00м

4.Эртенги чем белеткээри -7.00 м-7.30 м

5.Эртенги шайынын устун от-козунче, оран-тандызынче чажып, чалбарып, тейлээри- 7.30 м

6.Эртенги чем 7.35 м- 8 ч

7.Бажын иштин дезинфекция чуулдери-биле эртенги арыглаашкынын чоргузары.-8.00

8. Волонтерлар-биле харылзажыры ( аъш-чем,э м-тан саттырып алыр)-9 ш.

9 Ажыктыг ажыл кылып алыр уе – 10 ш.- 12 ш.

( херим иштинге иштики-даштыкы аар-саар ажыл кылыры, огородка ажылданыры болгаш оон-даа оске ажылдар)

II Дуъштеки уе

10. Дуъштеки чем кылыры 12.00-13.00

11. Дуъштеки чем - 13.00-14.00

12.Дуъштеки чем соонда херим иштинге агаарлаашкын- 14.00-14.30

13.Хундуску дыш ( дыштанып чыдар азы удууру)-15.00-16.00  

14. Сонуургалынын аайы-биле хостуг уе ( бир рецепт-биле чем кылыры,номчуттунары, аргып-даараныры, ажы-толу, чоок улузу-биле телефон, вайбер таварыштыр харылзажыры болгащ оон-даа оске солун чуулдерни кылыры).16.00- 18.00

III Кежээки уе

15.Кежээки чемни белеткээри - 18.00-19. 00

16.Кежээки чем- 19.00- 19.30

17. Кежээки чем соонда херим иштинге агаарлаашкын- 19.30

18.Кежээки хостуг уе (телевизорга ог-буле ниити кино коору,хун дургузунда ажыглап кеткен масказын чуп, базары) – 20-22 ш.

19.Удууру-22.00

Немелде тайылбыр:

Бо чижек Хун чуруму эмчи учедунда турбайн турар 65 хардан ору назылыг улуска тааржыр.

 

«Бажындан унмес»- деп уеде сагыыр чуулдер:

1.65 хардан ору кижи херим даштынче шуут унуп болбас.

2.Унгеш, кирип келгеш,холун чуур.

3. 1 кижи 1 хунде 4 маска курлавырлыг болур.

4.Бажынче улус киирип болбас.

5.Арага-дары ижип болбас.

6. Мал-маганныг улус кады-кожалары-биле , мал-маганын эртен, кежээ ундуржуп-кииржип бээр кылдыр дугуржуп алыр.

7. Хун-буруде чайлыг уезинде камгалал тариналарны номчуур.

 

 Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Главная

Контакты

+7 (394 42) 21-2-05
bay_tayga@mail.ru

Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул. Комсомольская 19, индекс: 668010.
Открыть контакты

-

Введите заголовок

?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение

Введите заголовок

-

ГО и ЧС

НПА

-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН» РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул....
Открыть раздел Профилактика правонарушений
Проектное управление "Уважаемые коллеги, очевидно, что задачи, которые стоят перед нами, требуют и новых подходов к управлению развитием, и здесь мы намерены активно использовать...
Открыть раздел Проектное управление